Uporaba teh spletnih strani oziroma informacijski sistem "https://blagajna.spletsis.si" je pogojena s temi pogoji in pravili uporabe, vključno z uporabniškimi navodili in pomočjo, kot tudi z veljavnimi predpisi Republike Slovenije na tem področju. Kot kupec programskega paketa "SpletsisPOS" podjetja SPLETSIS izrecno soglašate z njihovo vsebino in vstopate v pogodbeno razmerje z podjetjem SPLETSIS ter potrjujete, da ste sposobni biti nosilec pravic in obveznosti iz tega pogodbenega razmerja.

Opredelitev pojmov

 • SpletsisPOS - informacijski sistem "https://blagajna.spletsis.si" oz. programski paket SpletsisPOS
 • SPLETSIS - skrbnik informacijskega sistema SPLETSIS, Spletni sistemi in desing Andrej Kokol s.p.
 • Uporabnik - je fizična oseba, ki se v Sistem SpletsisPOS identificira z uporabniškim imenom in geslom ter drugimi s temi Splošnimi pogoji predpisanimi identifikacijskimi sredstvi, ki se strinja in sprejema te Splošne pogoje ter uporablja Sistem SpletsisPOS v poslovne ali izobraževalne namene v imenu in/ali za račun lastne ali tujih Organizacij
 • Licenca - je pravica do uporabe Sistema SpletsisPOS glede na omejitve, ki jih določa Vrsta licence in ti Splošni pogoji
 • Vrsta licence - je opredelitev nabora funkcij Sistema SpletsisPOS in/ali števila sočasnih uporabnikov in/ali števila podprtih Organizacij
 • Plačnik - je poslovni subjekt, ki sklene Licenčno pogodbo in se zaveže plačevati Licenčnino, kot je opredeljena spodaj
 • Organizacija - je poslovni subjekt, ki pri svojem poslovanju uporablja Sistem SpletsisPOS
 • Licenčna pogodba - je pogodba, s katero SPLETSIS kot dajalec licence na Plačnika prenese Licenco
 • Funkcija SpletsisPOS - je del Sistema SpletsisPOS, ki pomeni zaključeno celoto opravil, ki so potrebne zato, da se v skladu s pravili stroke izvede določeno poslovno opravilo, npr. Odprte postavke, Dnevni iztržek, ...
 • Licenčnina - je znesek, ki ga mora Plačnik plačevati za koriščenje licenc Sistema SpletsisPOS
 • Administrator Plačnika - je Uporabnik, ki v imenu Plačnika izbere Vrsto licence, oziroma tisti Uporabnik, ki ga določi Plačnik
 • Podpora uporabnikom - je storitev, ki omogoča komunikacijo med Uporabniki in SPLETSIS


A. UVODNE DOLOČBE

1. člen

(1) Ti pogoji poslovanja se nanašajo na uporabo portala. Informacijski sistem je last avtorja SPLETSIS, Spletni sistemi in design Andrej Kokol s.p. (v nadaljevanju avtor). Avtor v celoti razpolaga z informacijskim sistemom in daje uporabnikom na voljo informacijski sistem (licenco za uporabo) pod pogoji, določeni v teh pogojih poslovanja, skladno z navodili za uporabo sistema ter morebitnimi dogovori, sklenjenimi z uporabniki sistema. Splošni pogoji veljajo za vse uporabnike, ki na kakršenkoli način uporabljajo ta informacijski sistem.

(2) Uporabniki se zavezujejo sistem uporabljati izključno za namen, za katerega je bil vzpostavljen ter zgolj na način, ki je predviden. Kakršenkoli poskus ali raba sistema v nasprotju s pogoji poslovanja oziroma poskus ali zloraba sistema ima lahko za posledico izključitev uporabnika iz sistema oziroma prepoved uporabe sistema. Tovrsten poskus ali zloraba s strani uporabnika ali tretje osebe se lahko obravnava tudi kot kaznivo dejanje.

(3) Obvezujete se, da boste te spletne strani uporabljali na zakonit način.

2. člen

(1) V primeru, da pravila niso določena s temi pogoji poslovanja, se smiselno uporabljajo veljavna pravila Zakona o elektronskem poslovanju.

(2) Komunikacije med strankami v sistemu potekajo elektronsko, izven sistema pa preko telefona ali osebno in imajo z vidika veljavne zakonodaje enako veljavo kot bi bile izvedene v pisni obliki. Vsak podatek, povezan z registracijskim postopkom in poslan v informacijski sistem (pri čemer je nedvoumno kdo je pošiljatelj) šteje, kot da je lastnoročno podpisan s strani pošiljatelja.

(3) Vsak uporabnik lahko kadarkoli dostopa do podatkov, ki jih je vnesel v sistem. Popravki in spremembe podatkov so mogoči samo pod pogoji iz teh pogojev poslovanja.

B. NAČIN UPORABE INFORMACIJSKEGA SISTEMA

3. člen

(1) Uporabnik je dolžan pred uporabo Sistema SpletsisPOS sprejeti Splošne pogoje.

(2) Pred prvo uporabo Sistema SpletsisPOS je Uporabnik dolžan izvesti postopek registracije, v katerem se identificira in sprejme Splošne pogoje tako, da obkljuka kvadratek, ki se nahaja pred besedilom »Sprejemam Splošne pogoje uporabe informacijskega sistema SpletsisPOS«.

(3) Uporabnik se s sprejemom Splošnih pogojev strinja in sprejema Splošne pogoje, ki so veljavni ob vsakokratni uporabi Sistema SpletsisPOS. Splošni pogoji se med trajanjem Licenčne pogodbe lahko spremenijo, o čemer bo Plačnik obveščen najmanj 30 dni vnaprej. Če se s spremembami Splošni pogojev ne strinja, ima pravico odstopiti od Licenčne pogodbe s pisnim obvestilom SPLETSIS. V kolikor po prejemu obvestila o spremembi Splošnih pogojev nadaljuje z uporabo Sistema SpletsisPOS, se šteje, da se s spremenjenimi pogoji strinja.

(4) Vsak Uporabnik dostopa do sistema preko varne povezave, s čimer je poskrbljeno za varovanje zasebnosti in osebnih podatkov.

(5) Vsak Uporabnik se v storitveni del sistema identificira z geslom, ki ga je izbral ob prvi prijavi. Geslo enolično določa uporabnika. Šteje se, da je uporabnik, ki se identificira z ustreznim geslom, oseba za katero se izdaja ter da so navedeni podatki popolni in točni. Kršitev te določbe se sankcionira v skladu z 2. odstavkom 4. člena.

(6) Vsak Uporabnik mora skrbno hraniti identifikacijske elemente in jih ne sme posredovati tretjim osebam v uporabo ali na vpogled, pri čemer nosi odgovornost za vsako škodo, ki je bodisi posredno ali neposredno povzročena zato, ker so tretje nepooblaščene osebe uporabile uporabnikov dostop do Sistema SpletsisPOS. V primeru suma razkritja identifikacijskih elementov mora Uporabnik spremeniti svoje geslo ter o tem, če meni, da je zaradi razkritja nastala kakšna škoda obvestiti skrbnika informacijskega sistema.

C. UPORABA SISTEMA S STRANI UPORABNIKA

4. člen

(1) Z vstopom na spletne strani informacijskega sistema "https://blagajna.spletsis.si" se uporabnik obvezuje da bo te spletne strani uporabljal na zakonit način. Uporabnik ne sme:

 • uporabljati teh spletnih strani za protipravno ravnanje ali vzpodbujanje tretje osebe, da bi storile kaj takega;
 • oddati ali prenesti na te spletne strani kakršnokoli diskriminatorno, sramotilno, nadlegovalno, obrekovalno, obsceno, pornografsko ali drugače nezakonito vsebino;
 • uporabiti te spletne strani za lažno predstavljanje;
 • pošiljati na te spletne strani take vsebine, ki vsebujejo računalniške viruse, trojanske konje ali drugo podobno računalniško kodo, datoteke ali programe, ki bi lahko spremenili, poškodovali ali motili funkcionalnost teh spletnih strani, programske opreme, računalniške strojne opreme ali katerokoli tretjo osebo, ki dostopa do teh spletnih strani;
 • pošiljati na te spletne strani, posredovati s pomočjo elektronske pošte ali na kakšen drug način - prenesti take vsebine, za katere nima pravne osnove, da jih lahko prenese;
 • spremeniti, poškodovati ali zbrisati katerokoli vsebino, oddano oziroma vsebovano na teh spletnih straneh;
 • namerno motiti oziroma prekinjati normalni tok komunikacij v katerikoli smeri med uporabniki in temi spletnimi stranmi;
 • se sklicevati na poslovno povezavo ali predstavljati oziroma zastopati katerikoli poslovni subjekt, entiteto ali drugo organizacijo, za katere nima pooblastila za tako poslovno povezavo ali predstavljanje oziroma zastopanje;
 • oddati ali prenesti nezahtevane reklamne, promocijske ali podobne nadlegujoče vsebine;
 • oddati vsebine, ki predstavljajo poseg oziroma kršitev pravic intelektualne lastnine tretjih oseb;
 • zbirati ali shranjevati osebne podatke o drugih osebah s teh spletnih strani.

(2) Zaradi kršenja teh pogojev in pravil uporabe ali katerega drugega nezakonitega ali do tretjih oseb škodljivega ravnanja lahko avtor oz. skrbnik sistema po svoji lastni presoji odpove ali začasno prepreči dostop in uporabo teh spletnih strani posameznemu uporabniku brez predhodnega opozorila. V primeru odpovedi uporabnik ne bo več imel pooblastila za dostop do območja spletnih strani za prijavljene uporabnike.

D. VARSTVO OSEBNIH IN DRUGIH PODATKOV

5. člen

(1) Sistem SpletsisPOS je namenjen vodenju poslovnih podatkov poslovnih subjektov in za delovanje ne potrebuje osebnih podatkov. Kljub temu se zaradi identifikacije Uporabnikov in komunikacije z Uporabniki v sistemu SpletsisPOS vodi naslednje osebne podatke o posamezniku:

 • ime in priimek Uporabnika,
 • elektronski naslov Uporabnika,
 • telefonska številka Uporabnika

(2) Uporabnik se z registracijo v Sistem SpletsisPOS strinja, da lahko ta zbira podatke tudi o obiskih spletnih strani za namene analize spletnega obnašanja obiskovalca in posledično za izboljšavo uporabniške izkušnje ter za namen kontaktiranja strank preko telefonske številke, elektronske pošte oz. poštnega naslova podjetja.

(3) Uporabnik izjavlja in potrjuje, da je seznanjen s pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj v skladu z določbami 29., 30., 31., 32. in 33. Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1) – Uradni list RS, št. 94/ 2007.

(4) Zgoraj opredeljeni osebni podatki se lahko hranijo še 5 let po prenehanju uporabe programa oz. do preklica privoljenja posameznika, če rok hrambe v zvezi s posameznim piškotkom ni drugače določen.

(5) Upravljavec osebnih podatkov bo zbiral, vodil, obdeloval in uporabljal osebne podatke iz 2. odstavka tega poglavja tudi za namene zagotavljanja pravilne uporabe Sistema SpletsisPOS, med drugim na primer:

 • za identifikacijo Uporabnikov ob registraciji v Sistem SpletsisPOS in identifikacijo Uporabnikov vsakokratni uporabi Sistema SpletsisPOS z namenom, da bi Uporabnikom, Plačnikom in Organizacijam zagotavljal višjo stopnjo varnosti in verodostojnosti podatkov v Sistemu SpletsisPOS ter zaupanja vreden način komunikacije s Podporo uporabnikom in/ali drugimi Uporabniki preko Sistema SpletsisPOS
 • za omogočanje dodatnih, za osnovno uporabo Sistema SpletsisPOS neobveznih Funkcij SpletsisPOS ali Funkcij v zvezi z Uporabniškim profilom (npr. za menjavo gesla Uporabnika za vstop v SpletsisPOS)
 • za obveščanje Uporabnikov s strani Podpore uporabnikom v primeru, ko SPLETSIS presodi, da je taka komunikacija z Uporabniki učinkovitejša ali primernejša
 • za obveščanje Uporabnikov, Plačnikov ali Organizacij s strani SPLETSIS, npr. v zvezi s produkti in storitvami SPLETSIS zbranih osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam. Uporabnik s sprejemom Splošnih pogojev izrecno dovoljuje, da SPLETSIS zbira in obdeluje osebne podatke v obsegu in za namene, kot je določeno s to točko Splošnih pogojev.

E. VAROVANJE PODATKOV

6. člen

(1) SPLETSIS bo uporabil vse razumne ukrepe, da bo zaščitil podatke, ki se hranijo v Sistemu SpletsisPOS, pred nedovoljenim dostopom tretjih oseb. V zvezi s tem SPLETSIS zagotavlja hranjenje podatkov na ustrezno varovanem mestu, kjer je zagotovljeno tehnično in fizično varovanje za onemogočanje dostopa do podatkov nepooblaščenim osebam. SPLETSIS bo zagotavljal redundantno hranjene podatkov. V primeru kakršnegakoli izpada se SPLETSIS obvezuje, da bo vzpostavil delovno okolje s podatki, ki so obstajali največ 24 ur pred izpadom.

(2) SPLETSIS lahko razkrije podatke o Uporabniku ali Plačniku, ki so shranjeni v Sistemu SpletsisPOS, le na podlagi odločbe sodišča ali pisne zahteve državnega organa, ki ima za vpogled v podatke zakonsko pooblastilo.

(3) Uporabnik lahko prenese podatke iz Sistema SpletsisPOS v obsegu in obliki, ki jo omogočajo Funkcije SpletsisPOS. Po naročilu plačnika ali zastopnika poslovnega subjekta lahko podatke poslovnega subjekta prenese SPLETSIS iz Sistema SpletsisPOS proti plačilu storitve skladno s cenikom.

F. SKLENITEV LICENČNE POGODBE IN KORIŠČENJE LICENCE

7. člen

(1) Licenčna pogodba je sklenjena, ko oseba, ki je zakoniti zastopnik Plačnika, v imenu Organizacije izbere Vrsto licence in sprejme Splošne pogoje. Na predlog Plačnika ali Uporabnika, ki je zastopnik Plačnika, ki je predhodno sprejel Splošne pogoje, lahko tudi SPLETSIS v imenu Plačnika izbere Vrsto licence. V tem primeru je Licenčna pogodba sklenjena z dnem, ko SPLETSIS izbere Vrsto licence. Licenčna pogodba je sklenjena za nedoločen čas.

(2) Uporabnik, ki je izbral Vrsto licence, postane Administrator plačnika. V primeru, ko Vrsto licence v imenu Organizacije izbere SPLETSIS, postane Administrator plačnika Uporabnik, ki ga določi Uporabnik ali oseba, ki je predlagala, da SPLETSIS v imenu poslovnega subjekta izbere Vrsto licence. Administrator plačnika je tisti Uporabnik, za katerega se šteje, da vse aktivnosti preko Sistema SpletsisPOS in v zvezi s Sistemom SpletsisPOS izvaja s pooblastili Plačnika.

(3) S sklenitvijo licenčne pogodbe s SPLETSIS Plačnik pridobi Licenco.

(4) Plačnik licenco koristi preko Uporabnika, ki je določen za Administratorja plačnika. Administrator plačnika ima pravico, da drugim Uporabnikom omogoči koriščenje Licence Plačnika. Na predlog Administratorja plačnika ali osebe, ki je zastopnik Plačnika, SPLETSIS v imenu poslovnega subjekta za Administratorja plačnika določi drugega Uporabnika.

G. CENA STORITVE IN POGODBA O NIVOJU STORITEV

8. člen

(1) Uporaba Sistema SpletsisPOS je plačljiva. Za koriščenje Licence mora Plačnik plačevati Licenčnino.

(2) Cena storitve je seštevek segmentov storitve po cenah iz cenika, ki jih naročnik v informacijskem sistemu uporablja.

(3) Cene veljajo do dne objave novega cenika na spletni strani https://blagajna.spletsis.si. SPLETSIS spremembo cenika napove vsaj 30 dni pred spremembo.

(4) Cene ne vsebujejo DDV-ja, ker nismo davčni zavezanec po 94. členi ZDDV1.

(5) Zavezanec za plačilo Licenčnine je Plačnik. Plačniku račun za licenčnino izstavi SPLETSIS. Plačnik je dolžan Licenčnino plačati v roku 8 dni od izdaje računa.

(6) Licenčnina se plačuje izključno v obliki mesečnega najema, vendar samo za mesece v katerih se Sistem SpletsisPOS uporablja. Za uporabo se šteje izdan vsaj en račun znotraj meseca. V mesecih, ko se ne izda noben račun je koriščenje Sistema SpletsisPOS brezplačno.

(7) V primeru, da Plačnik s plačilom Licenčnine zamuja več kot 30 dni, SPLETSIS onemogoči koriščenje Licence Plačnika kateremukoli Uporabniku. V tem primeru Uporabnik ne more koristiti Funkcij SpletsisPOS, ki jih je uporabljal na podlagi Licence Plačnika. SPLETSIS lahko ponovno omogoči koriščenje Licence Plačnika, ko Plačnik poravna zapadlo Licenčnino in plača storitev ponovnega koriščenja Licence, ki se obračuna po ceniku. SPLETSIS Plačniku obračuna uporabo storitve tudi za obdobje, v katerem mu je bila zaradi zamujanja s plačilom, storitev začasno onemogočena.

(8) Plačnik je poslovni subjekt, ki sklene licenčno pogodbo in se zaveže plačevati licenčnino.

(9) Pogodba o nivoju storitev je v elektronski obliki shranjena na strežniku ponudnika in kupcu dostopna v vsakem trenutku v njegovem uporabniškem profilu. V primeru, da uporabnik želi pogodbo o nivoju storitev v tiskani obliki, pošlje na elektronski naslov blagajna@spletsis.si zahtevek, v katerem sporoča, da želi prejeti natisnjen vpogled v pogodbo o nivoju storitev. Za veljaven zahtevek se štejejo samo tisti zahtevki, ki pridejo iz elektronskega naslova, ki ga uporabnik uporabljaja za vstop v informacijski sistem. Skrbnik se zavezuje, da bo v roku osmih delovnih dni, pogodbo tudi poslal nazaj na naslov, ki ga uporabnik navede v svojem zahtevku.

H. POVEZAVE NA DRUGE SPLETNE STRANI

9. člen

(1) Nekatere povezave s teh spletnih strani vodijo na druge spletne strani, ki jih SPLETSIS ne upravlja, ne kontrolira niti ne preverja njihove vsebine. Portal ponuja te povezave uporabnikom le kot koristen dodatek. Navedene povezave na druge spletne strani ne predstavljajo odobravanja izdelkov, storitev ali informacij s strani SPLETSIS-a in ne pomenijo nobenih povezav med SPLETSIS-om in upravljalci teh povezanih spletnih strani. Ko izberete povezavo na drugo spletno stran, ste se dolžni ravnati po pogojih in pravilih, ki jih postavlja njihov upravljalec in ki veljajo za te zunanje spletne strani.

I. IZKLJUČITEV JAMSTVA

10. člen

(1) Izrecno se strinjate, da razumete, da uporabljate te spletne strani oziroma katerokoli vsebino preko teh strani izključno na lastno odgovornost. SPLETSIS si bo prizadevala za nemoteno in neprekinjeno delovanje teh strani, vendar ne SPLETSIS niti njegovi zaposleni ne jamčijo, da bodo te strani delovale brez prekinitev, brez problemov, brez pomot ali napak, kot tudi ne jamčijo za uspešnost uporabe teh spletnih strani. Vsebina in funkcionalnost teh spletnih strani so vam ponujene »take kot so«, brez kakršnihkoli drugih jamstev. Do obsega, ki ga dovoljuje zakon, so ta jamstva izključna in ne obstajajo nobena druga, izrecna ali kako drugače vsebovana jamstva ali pogoji, vključno z jamstvi in pogoji glede pravnih napak, ustreznosti za normalno rabo ter ustreznosti za določen namen.

J. VIŠJA SILA

11. člen

(1) Pod višjo silo se razumejo vsi nepredvideni in nepričakovani dogodki, ki nastopijo neodvisno od volje strank in ki jih uporabniki ali skrbniki niso mogli predvideti ter kakorkoli vplivajo na delovanje informacijskega sistema "https://blagajna.spletsis.si".

(2) Skrbnik sistema v primeru višje sile, takoj ko je to mogoče, na elektronski način ali drugače obvesti vse uporabnike. V primeru kakršnegakoli vpliva višje sile na podane podatke, se ti štejejo kot nepodani.

(3) Nobena od strank ni odgovorna za neizpolnitev katerekoli izmed svojih obveznosti ali povzročitev škode iz razlogov, ki so izven njenega nadzora.

K. NEDELOVANJE SISTEMA ALI POSAMEZNIH FUNKCIJ SISTEMA

12. člen

(1) Avtor sistema preko skrbnika skrbita za to, da bo sistem deloval nemoteno. Ker gre za kompleksen informacijski sistem ni mogoče v celoti izključiti možnosti napak v delovanju sistema, tako v strojni kot tudi v programski opremi. V primeru izpada sistema bo skrbnik informacijskega sistema poskrbel za čim krajši izpad sistema in se po svojih najboljših močeh potrudil v najkrajšem času vzpostaviti delujoče stanje sistema.

(2) Avtor in skrbnik sistema odgovarjajo za naklepno ravnanje ali hudo malomarnost, ki bi imela za posledico nedelovanje sistema, skladno z veljavno zakonodajo.

(3) Avtor sistema oz. lastnik in skrbnik ne prevzemajo odgovornosti za posredno škodo (vključno s poslovno škodo, izgubo dobička, prekinitvijo poslovanja, izgubo podatkov) nastalo z ali iz uporabe informacijskega sistema.

(4) Skrbnik informacijskega sistema vzdržuje sistem. Zaradi odprave napak in vzdrževanja sistema je ta lahko podvržen občasnim načrtovanim prekinitvam delovanja, ki bodo izvedene v času, ko se storitve informacijskega sistema ne bodo izvajale (praviloma ob nedelovnikih ter v nočnem času). Uporabniki bodo o načrtovanih prekinitvah delovanja praviloma obveščeni vsaj dva dni pred prekinitvijo.

(5) SPLETSIS se zaveže vse uporabnike in plačnike obveščati o predvidenih posegih na Sistemu SpletsisPOS in sicer najmanj 6 ur pred izvedbo posega. SPLETSIS se zaveže vse predvidene posege praviloma opravljati v delovnih dneh med 20:00 uro in 6:00 uro in v nedelovnih dneh 16:00 uro in 8:00 uro. Okvirni čas in trajanje predvidenih posegov bosta praviloma napovedana.

L. BREZPLAČNO 30 DNEVNO PREIZKUSNO OBDOBJE

13. člen

(1) Sistem SpletsisPOS je Uporabniku na voljo brezplačno v 30-dnevnem preizkusnem obdobju. Podatki, vneseni v preizkusnem, bodo Uporabniku dostopni 30 dni od datuma registracije.

(2) Po izteku 30 dni od datuma registracije lahko Uporabnik do vnesenih podatkov ponovno dostopa, če najkasneje v 90 dneh od datuma registracije sklene Licenčno pogodbo in izbere ustrezno Vrsto licence. SPLETSIS si pridržuje pravico, da po 90 dneh od datuma registracije podatke izbriše, če Uporabnik ne sklene Licenčne pogodbe.

M. ODPOVED POGODBE

14. člen

(1) Vsaka pogodbena stranka lahko pogodbo odpove z 30 dnevnim odpovednim rokom, ki začne teči s prvim dnem naslednjega meseca po prejemu odpovedi s priporečenim pismom.

N. SPREMEMBA DOLOČIL

15. člen

(1) SPLETSIS si pridržuje pravico občasnih sprememb teh pogojev in pravil na tak način, da bo o spremembah vedno obveščala preko informacijskega sistema. Vsaka sprememba postane veljavna od trenutka, ko je objavljena v informacijskem sistemu, razen če ni drugače posebej določeno. Vaše nadaljevanje uporabe informacijskega sistema po objavi sprememb pomeni, da se z navedenimi spremembami strinjate. Priporočamo vam, da občasno pazljivo pregledate pogoje in pravila, ki so trenutno veljavna.

O. KONČNA DOLOČBA

16. člen

(1) Ti pogoji in pravila imajo naravo pogodbe. Stranki udeleženki v elektronskem poslovanju soglašata, da bosta ob morebitnih sporih medsebojno priznavali veljavnost elektronskih sporočil na sodišču, če veljavnost le teh ni bila predhodno ugovarjana skladno s postopki, ki so opredeljeni v teh pogojih in pravilih za uporabo ter v uporabniških navodilih.

(2) Ti Splošni pogoji veljajo od 25. 05. 2018.

SPLETSIS, Spletni sistemi in design Andrej Kokol s.p.
Tel.: (+386) 41 830 645, Email: info@spletsis.si
Copyright © 2018 SpletSIS. Vse pravice pridržane